Положення про виконавчий апарат

 

 

 

Затверджено

рішенням районної  ради

від 1 серпня 2008 року

№467

 

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий апарат районної ради

 

1. Загальні засади

 

1.1. Виконавчий апарат районної ради (далі - виконавчий апарат) утворюється районною радою і діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Положення.

1.2. У своїй діяльності виконавчий апарат керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також рішеннями районної ради та розпорядженнями голови районної ради.

1.3. Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

1.4. Виконавчий апарат підзвітний і підконтрольний районній раді, підпорядкований голові районної ради, його заступнику та керуючому справами відповідно до розподілу функціональних повноважень.

1.5. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджуються районною радою за поданням голови районної ради.

1.6. До складу виконавчого апарату входять такі підрозділи:

керівництво;

керуючий справами виконавчого апарату;

відділ організаційного та правового забезпечення діяльності ради;

відділ з питань забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;

фінансово-господарський відділ;

1.7. Виконавчий апарат утримується за рахунок коштів районного бюджету.

 

2.Основні завдання та обов'язки  виконавчого апарату та його відділів

 

2.1. Основним завданням виконавчого апарату є здійснення організаційного, правового, аналітично-інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів.

2.2. Виконавчий апарат районної ради відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Оперативно і якісно забезпечує, згідно з Регламентом районної ради, підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесій районної ради, вчасно доводить їх до відома депутатів.

2.2.2. Сприяє в роботі та організаційно забезпечує діяльність президії районної ради, постійних та інших комісій ради.

2.2.3. Надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією.

2.2.4. Здійснює правове забезпечення діяльності районної ради, виконавчого апарату та інших органів районної ради.

2.2.5. Сприяє взаємодії районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади.

2.2.6. Опрацьовує та подає голові районної ради документи, що надходять до районної ради, виконує доручення голови районної ради, його заступника та керуючого справами.

2.2.7. Забезпечує розгляд листів, звернень, пропозицій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових і фізичних осіб з питань діяльності районної ради та її органів.

2.2.8. Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради.

2.2.9. Забезпечує здійснення районною радою контрольних функцій та аналітично-інформаційної роботи.

2.2.10. Сприяє здійсненню районною радою організаційного та матеріально-технічного забезпечення проведення виборів і референдумів в установленому чинним законодавством порядку.

2.2.11. Здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та її органів, веде бухгалтерський облік і звітність.

2.2.13. Забезпечує організацію діловодства та контролю за строками проходження та виконання службових документів.

2.2.14. Забезпечує реалізацію повноважень районної ради щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.

 

Відділ організаційного та правового забезпечення діяльності ради

 

2.3.1. Забезпечує організаційну підготовку проведення сесій районної ради, засідань президії, постійних комісій районної ради, інших її органів.

2.3.2. Готує проекти розпоряджень про скликання сесій районної ради, плани її підготовки та проведення, про що своєчасно повідомляє депутатів і засоби масової інформації.

2.3.3. Враховуючи пропозиції постійних комісій, голови районної ради, депутатів районної ради, районної державної адміністрації, формує проект порядку денного сесій, організовує своєчасну підготовку необхідних матеріалів та проектів рішень з питань, які вносяться на її розгляд, готує списки запрошених.

2.3.4. Здійснює правову роботу, спрямовану на правильне застосування та дотримання законодавства під час підготовки проектів рішень районної ради та їх прийняття  на сесіях районної ради, розпоряджень голови районної ради.

2.3.5. Надає правову допомогу в роботі президії районної ради, постійних та інших комісій, депутатам районної ради при здійсненні ними своїх повноважень.

2.3.6. Готує за рішенням районної ради позови до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, розглядає протести прокурора.

2.3.7. Надає правову допомогу органам місцевого самоврядування, бере участь у проведенні семінарів, інших занять з підвищення правових знань депутатів районної ради, працівників виконавчого апарату районної ради.

2.3.8. Систематично аналізує рішення сільських, селищної, міської рад на відповідність їх чинному законодавству, готує висновки-пропозиції на розгляд голови районної ради.

2.3.9. Готує проекти планів роботи районної ради, президії, бере безпосередню участь у підготовці проектів рішень з організаційних та правових  питань діяльності районної ради та її органів.

2.3.10. Забезпечує опрацювання прийнятих районної радою рішень та за дорученням голови здійснює їх підготовку для опублікування в засобах масової інформації.

2.3.11. Надає практичну допомогу постійним комісіям, тимчасовим контрольним комісіям районної ради в організації їх діяльності, сприяє у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню в постійних і тимчасових контрольних комісіях питань та проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради.

2.3.12. Організовує своєчасне доведення прийнятих рішень постійних комісій і тимчасових контрольних комісій до виконавців. Надає допомогу комісіям у здійсненні контролю за виконанням власних рекомендацій.

2.3.13. Сприяє здійсненню депутатами районної ради своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативними та довідковими матеріалами, надає методичну допомогу в організації звітів депутатів перед виборцями.

2.3.14. Забезпечує підготовку і здійснення заходів, які проводяться головою районної ради та його заступником.

2.3.15. Сприяє здійсненню взаємодії і зв'язків районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади.

2.3.16. Вивчає діяльність органів місцевого самоврядування, узагальнює і поширює нові форми, методи їх роботи, систематично інформує з цих питань керівництво ради та раду.

2.3.17. Надає практичну і методичну допомогу сільським, селищній, міській радам у здійсненні їх повноважень. За дорученням керівництва районної ради бере участь у сесіях відповідних рад.

2.3.18. Готує в установленому порядку пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою району. Веде облік адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів, складає статистичні звіти про адміністративно-територіальний устрій.

2.3.19. Організовує підготовку і забезпечує навчання депутатів районної ради, сільських, селищного, міського голів.

2.3.20. Здійснює відповідно до інструкції з діловодства роботу з документами, їх облік та зберігання згідно із затвердженою номенклатурою справ районної ради, готує їх до здачі в архів.

2.3.21. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови районної ради, його заступника, керуючого справами виконавчого апарату.

 

Відділ з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району 

 

2.4.1. Забезпечує здійснення повноважень в межах, визначених районною радою функцій щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району згідно з чинним законодавством.

2.4.2. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд сесії районної ради, постійних комісій районної ради з питань відчуження,   приватизації,   придбання,   продажу, створення, ліквідації, реорганізації,  перепрофілювання, передачі в оренду (окрім короткотермінової – до 10 днів), концесію або під заставу об'єктів   спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.

2.4.3. Організовує облік об’єктів та майна спільної власності територіальних громад району, готує спільно з постійними комісіями районної ради проекти рішень з цих питань.

2.4.4. Погоджує проекти угод про відчуження, передачу в оренду, під заставу, концесію об’єктів та майна, що належить до спільної власності територіальних громад району, здійснює контроль за їх виконанням.

2.4.5. Вносить пропозиції, рекомендації, готує проекти рішень щодо ефективного використання і збереження закріпленого за підприємствами комунального майна;

2.4.6. Готує та подає на затвердження проекти контрактів та трудових угод з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної ради.

2.4.7. Здійснює контроль за виконанням керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної ради, умов контрактів та трудових угод.

2.4.8. Розглядає проекти статутів (положень) підприємств, установ, організацій, що подаються на затвердження районній раді та вносить відповідні пропозиції.

2.4.9. Надає методичну та консультативну допомогу органам місцевого самоврядування з питань управління об’єктами комунальної власності.

2.4.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови районної ради, його заступника, керуючого справами виконавчого апарату.

 

Фінансово-господарський відділ

 

2.5.1. Здійснює фінансове, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності районної ради і її органів, веде бухгалтерський облік і звітність.

2.5.2. Веде облік розрахунків по нарахуванню заробітної плати, утриманню   податків, обов'язкових платежів, своєчасному їх перерахуванню в бюджет.

2.5.3. Забезпечує своєчасну оплату розрахунків по господарській діяльності, канцелярських витратах і витрат по службових відрядженнях.

2.5.4. Забезпечує облік, цільове використання бюджетних та позабюджетних коштів.

2.5.5. Забезпечує в установлені строки складання і подання бухгалтерської звітності згідно із затвердженими типовими формами по всіх відкритих рахунках.

2.5.6. Забезпечує облік матеріальних цінностей, основних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, які числяться за матеріально-відповідальними особами, здійснює контроль за їх збереженням. Проводить в установлені строки інвентаризацію грошових коштів, матеріальних цінностей.

2.5.7. Забезпечує обслуговування, ведення документації та контроль з використання автомобілів районної ради.

2.5.8. Проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, що знаходяться на їх зберіганні.

2.5.9. Здійснює контроль за станом розрахункової, платіжної і фінансової  дисципліни,  за ліквідацією  дебіторсько-кредиторської заборгованості.

2.5.10. Веде облік грошових коштів відповідно до Положення про ведення касових операцій.

2.5.11. Здійснює виконання кошторису витрат районної ради та забезпечує контроль за його цільовим використанням.

2.5.12. Забезпечує зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів видатків, розрахунків до них, інших документів, а також здачу їх до архіву в установленому порядку.

2.5.13. Здійснює контроль за станом порядку в приміщенні, раціональним використанням і збереженням інвентарю, канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей.

 

3. Основні права та взаємозв'язки

 

3.1. Виконавчий апарат районної ради має право:

3.1.1. За уповноваженням голови районної ради, його заступника, керуючого справами залучати спеціалістів окремих управлінських структур, банків, підприємств і організацій для розгляду і вивчення питань, що належать до його компетенції.

3.1.2. Одержувати інформацію, документи, інші матеріали від установ, підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, які необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.3. Вносити на розгляд керівництва районної ради проекти рішень ради, розпоряджень голови ради, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції виконавчого апарату.

3.2. Виконавчий апарат в процесі здійснення покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, районними осередками політичних партій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторські права 2021 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.