Правила внутрішнього трудового розпорядку

      ПОГОДЖЕНО                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Березнівської                             Загальними зборами трудового колективу
     районної ради                                                  виконавчого апарату
                                                                      Березнівської районної ради
__підпис____ Ю. Гуменюк                                           Протокол №1
         28.03.2019                                                         від 28.03.2019

   
Правила 
внутрішнього трудового розпорядку для працівників
виконавчого апарату Березнівської районної ради


1. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників  виконавчого апарату Березнівської районної ради (далі – Правила) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України (КЗпП), Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини.
1.2. Метою Правил є:
- забезпечення належної організації праці;
- зміцнення трудової дисципліни;
- створення належних, безпечних та здорових умов праці;
- підвищення продуктивності та ефективності праці;
- забезпечення раціонального використання робочого часу.
1.3. Правила поширюються на всіх працівників виконавчого апарату Березнівської районної ради (далі – Рада).
1.4. Голова районної ради створює організаційні, економічні умови для дотримання працівниками трудової дисципліни, використовує методи переконання, заохочення за сумлінну працю та її високі показники. До порушників трудової дисципліни застосовують заходи дисциплінарного стягнення.

2. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників
2.1. Згідно із КЗпП України, Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів Ради голова районної ради.
2.2. Голова районної ради та його заступник обираються районною радою відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
2.3. Голова районної ради укладає трудові договори з працівниками Ради.
2.4. Трудові договори з працівниками Ради укладають:
- на невизначений строк (безстрокові);
- на визначений строк (строкові).
Строкові трудові договори з працівниками укладають, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру подальшої роботи, умов її виконання або інтересів працівника.
2.5. При прийнятті (призначенні) на роботу (посаду) працівнику може бути встановлено випробування відповідно до вимог статей 26-28 КЗпП України.
Контроль за проходженням випробування працівником покладають на безпосереднього керівника. У перший день роботи працівника безпосередній керівник:
- складає план проходження випробування, в якому зазначає перелік завдань на період випробування, строки їх виконання, очікувані результати;
- ознайомлює працівника з планом проходження випробування під підпис та надає йому примірник плану.
Під час проходження випробування за необхідності безпосередній керівник подає голові районної ради доповідні записки. За результатами їх розгляду працівнику пропонують надати письмові пояснення.
Якщо протягом строку випробування виявлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, безпосередній керівник працівника подає доповідну записку голові районної ради не пізніше семи днів до закінчення випробування.
Остаточне рішення про відповідність (невідповідність) працівника виконуваній роботі ухвалює голова районної ради.
Якщо голова районної ради дійшов висновку про невідповідність працівника посаді (виконуваній роботі), він має право звільнити працівника протягом строку випробування. Звільнення за результатами випробування оформляють розпорядженням голови районної ради.
2.6. Для оформлення трудових відносин громадяни зобов’язані надати:
- паспорт;
- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (крім осіб, які працевлаштовуються вперше або на умовах сумісництва);
- свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за наявності);
- довідку державної фіскальної служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
- військовозобов’язані – військовий квиток або тимчасове посвідчення, видане замість військового квитка;
- призовники – посвідчення про приписку до призовної дільниці;
- особи з інвалідністю – довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації;
- фотокартку (для військовозобов’язаних – дві).
Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.
Особи, які мають право на пільги у сфері праці, при прийнятті на роботу подають підтвердні документи.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", подають до конкурсної комісії Ради, в якому проводиться конкурс, такі документи:
- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування  та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- копію документа, який посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Особи, які працюють у Раді і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".
2.7. Якщо робота вимагає спеціальних знань, роботодавець має право вимагати від кандидата подання диплома (іншого документа про освіту або професійну підготовку).
2.8. У випадках, передбачених законодавством, також подають документ про стан здоров’я та інші документи.
2.9. На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI при прийнятті на роботу працівника повідомляють про володільця його персональних даних (Раду), склад та зміст зібраних персональних даних, права у сфері захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися персональні дані.
Якщо майбутня робота пов’язана з обробкою персональних даних інших осіб, при прийнятті на роботу працівник надає письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які йому довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових чи службових обов’язків.
2.10. Прийняття (призначення) на роботу (посаду) оформляють розпорядженням голови районної ради, з яким працівника ознайомлюють під підпис.
2.11. В розпорядженні мають бути зазначені найменування роботи (посади) відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", який затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, дата, з якої працівник має стати до роботи, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.
2.12. Трудовий договір оформляють у письмовій формі:
- з особою, яка наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
- з неповнолітньою особою;
- з особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.
2.13. Осіб віком до 18 років приймають на роботу після попереднього медичного огляду. Надалі до досягнення 21 року ці особи підлягають обов’язковим медичним оглядам (ст. 191 КЗпП).
2.14. Для осіб, які працюють понад п’ять днів, ведуть трудові книжки. Запис про період роботи за сумісництвом вносять до трудової книжки на бажання працівника на підставі його заяви та довідки з місця роботи за сумісництвом.
Працівникам, що стають до роботи вперше, трудову книжку оформляють на підставі відповідної заяви не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
2.15. При прийнятті на роботу працівника:
- ознайомлюють з цими Правилами та колективним договором;
- ознайомлюють з посадовою (робочою) інструкцією – із роз’ясненням прав і обов’язків;
- інструктують з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки.
2.16. Дію трудового договору може бути припинено з ініціативи працівника, роботодавця та з інших підстав, передбачених законодавством України (зокрема, ст. 7, 36, 38, 39, 40, 41 КЗпП), із дотриманням процедури та умов звільнення, визначених законодавством.
Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, а також у разі:
- порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої статтею 11 цього Закону;
- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5цього Закону);
- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12 цього Закону);
- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 цього Закону).
Посадові особи місцевого самоврядування,  яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
2.17. У день звільнення роботодавець видає працівнику належно оформлену трудову книжку (із записом про звільнення) і здійснює повний розрахунок із ним.
Якщо працівник відсутній на роботі у день звільнення, кадрова служба цього ж дня надсилає працівникові поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Трудову книжку може бути надіслано рекомендованим листом із повідомленням про вручення на підставі заяви працівника із зазначенням поштової адреси, на яку слід переслати трудову книжку. Пересилання трудової книжки за кордон заборонено.
Трудову книжку звільненого працівника може бути видано іншій особі на підставі паспорта та нотаріально посвідченої довіреності.
Записи про причини звільнення в трудові книжки вносять у точній відповідності формулюванням чинного законодавства. Днем звільнення вважають останній день роботи.
2.18. У разі звільнення з ініціативи роботодавця працівнику видають засвідчену копію розпорядження про звільнення.
В інших випадках засвідчену копію розпорядження про звільнення видають на вимогу працівника.
2.19. У разі переведення на іншу посаду або звільнення працівник має передати справи іншому працівнику, визначеному безпосереднім керівником або головою районної ради.
Передавання справ і майна засвідчують актом, який складають у двох примірниках. Один примірник акта видають працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший – зберігають у справах структурного підрозділу.
2.20. У разі зміни матеріально відповідальної особи (звільнення, переведення, тимчасова відсутність), встановлення факту крадіжки або зловживань, псування цінностей тощо проводять інвентаризацію в порядку, встановленому законодавством.

3. Основні обов’язки працівника та роботодавця
3.1. Працівник зобов’язаний:
3.1.1. Сумлінно виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим договором, цими Правилами та іншими законодавчими й нормативними актами.
3.1.2. Виконувати розпорядження та доручення роботодавця.
3.1.3. Своєчасно прибувати на робоче місце та починати роботу, перебувати на робочому місці протягом робочого часу, за винятком перерв для відпочинку та харчування.
3.1.4. Повідомляти (за можливості  – до початку робочого дня) безпосереднього керівника або кадрову службу про причини відсутності на роботі письмово, засобами телефонного чи електронного зв’язку або іншим доступним способом. У разі недотримання працівником цієї вимоги складають акт про відсутність працівника на робочому місці.
3.1.5. Надавати листок непрацездатності до фінансово-господарського відділу у перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності.
3.1.6. Надавати на вимогу працівника кадрової служби військово-облікові документи для звірки з даними особових карток П-2.
3.1.7. Повідомляти кадрову службу протягом трьох робочих днів про зміну сімейного стану, місця проживання (перебування), про здобуття освіти.
3.1.8. Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки.
3.1.9. У разі роботи в Раді за сумісництвом повідомити кадрової служби про звільнення з основного місця роботи у триденний строк.
3.1.10. Повідомляти кадрову службу про намір достроково перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку не пізніше ніж за три робочих дні до бажаної дати виходу на роботу.
3.1.11. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу, і терміново повідомляти про це безпосереднього керівника.
3.1.12. Дбайливо ставитися до майна Ради, раціонально витрачати електроенергію, матеріали та інші матеріальні ресурси, вживати заходів щодо запобігання шкоді, яка може бути заподіяна Раді.
3.1.13. Відшкодувати шкоду, заподіяну майну Ради винними діями під час виконання трудових (посадових) обов’язків, у розмірі та в порядку, встановленому законодавством.
3.1.14. Не розголошувати  конфіденційну, службову інформацію, яка стала відома під час виконання трудових (посадових) обов’язків.
3.1.15. З повагою ставитися до колег, сприяти створенню позитивного психологічного клімату в колективі, підтримувати доброзичливі відносини з колегами, уникати дій, що заважають нормальній роботі колег, ображають їх, принижують честь і гідність, порушують роботу Ради, дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з колегами та відвідувачами.
3.1.16. Дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці та на території Ради.
3.1.17. Зачиняти вікна та двері кабінету, вимикати світло, до того як залишити робоче місце в кінці робочого дня.
3.2. Голова районної ради зобов’язаний:
3.2.1. Організувати ознайомлення працівника з цими Правилами, колективним договором, посадовою інструкцією.
3.2.2. Забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу згідно з умовами трудового договору.
3.2.3. Забезпечити робоче місце матеріальними та енергетичними ресурсами, необхідними засобами, обладнанням та приладами.
3.2.4. Організовувати своєчасний інструктаж працівників щодо вимог охорони праці, пожежної безпеки та інших правил безпеки праці.
3.2.5. Вживати заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників.
3.2.6. У випадках, передбачених законодавством, надавати пільги та компенсації за особливий характер праці (щорічні додаткові відпустки тощо).
3.2.7. Видавати заробітну плату у встановлені законодавством та колективним договором терміни.
3.2.8. Надавати працівникам на їх вимогу повну та достовірну інформацію стосовно їхньої трудової діяльності, а також копії документів (безоплатно), які містять персональні дані щодо них.
3.2.9. Забезпечувати захист персональних даних працівників у порядку, встановленому законодавством. На вимогу працівника ознайомлювати його з персональними даними.
3.2.10. Забезпечувати своєчасний ремонт обладнання на робочих місцях.
3.2.11. Організовувати облік робочого часу і виконуваної працівниками роботи.
3.2.12. Надавати працівникам можливості та створювати умови для підвищення кваліфікації, здобуття освіти.
3.2.13. Дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціальних та трудових питань.
3.2.14. Створювати умови для відпочинку працівників.

4.Права працівника та роботодавця
4.1. Працівник має право:
4.1.1. Вимагати від роботодавця своєчасного забезпечення роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору,  посадової інструкції.
4.1.2. На належні, безпечні та здорові умови праці.
4.1.3. Вимагати від роботодавця надання відповідно до чинних норм спецодягу, засобів індивідуального захисту тощо.
4.1.4. На заробітну плату відповідно до укладеного трудового договору.
4.1.5. Звертатися до роботодавця з пропозиціями щодо поліпшення організації праці та виробництва, підвищення ефективності праці.
4.1.6. Оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому законодавством.
4.1.7. Користуватись іншими правами, передбаченими законодавством.
4.2. Роботодавець має право:
4.2.1. Вимагати від працівника належного виконання роботи відповідно до умов трудового договору, посадової інструкції, дотримання цих Правил, нормативних актів роботодавця, правил охорони праці, пожежної безпеки, дбайливого ставлення до ввіреного йому майна.
4.2.2. Притягати порушників трудової дисципліни до відповідальності.
4.2.3. Уживати заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил.
4.2.4. Контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни.

5. Робочий час та час відпочинку
5.1. Тривалість робочого часу для посадових осіб місцевого самоврядування  та інших працівників Ради становить 40 годин на тиждень.
5.2. У Раді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.
Режим роботи прибиральника службових приміщень, сторожів встановлюється за окремим гнучким графіком.
5.3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюється для посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників з урахуванням режиму роботи Ради.
Початок робочого дня в Раді о 08 год. 00 хв. закінчення – о 17 год.15 хв. (у п’ятницю - о 16 год. 00 хв.). Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.
Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 60 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і посадові особи місцевого самоврядування та інші працівники можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.
5.4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину. Норма не поширюється на працівників, для яких законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу, та працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу.
5.5. За необхідності тимчасово відлучитися з робочого місця з питань виробничої необхідності або з особистих поважних причин працівник має попередньо погодити свою відсутність із безпосереднім керівником.
5.6. Облік відпрацьованого робочого часу для розрахунку заробітної плати веде у табелі обліку використання робочого часу працівник, відповідальний за кадрову роботу.
5.7. Працівники мають право на регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хв. після кожної години роботи за комп’ютером (входять до робочого часу) – для виконання вправ для зняття зорової втоми, санітарно-гігієнічного призначення.
5.8. Робота не провадиться у святкові дні та дні релігійних свят:
1 січня - Новий рік
7 січня і 25 грудня - Різдво Христове
8 березня - Міжнародний жіночий день
1 травня - День праці
9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)
28 червня - День Конституції України
24 серпня - День незалежності України
14 жовтня - День захисника України.
Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
7 січня і 25 грудня - Різдво Христове
один день (неділя) - Пасха (Великдень)
один день (неділя) - Трійця.
Якщо святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним днем, вихідний день переносять на наступний після святкового або неробочого.
5.5. У разі перенесення робочих днів відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів України та статті 67 КЗпП робота провадиться за зміненим графіком.
День, роботу з якого перенесено, може припадати на період відпустки або тимчасової непрацездатності. Якщо цей період закінчується до робочої суботи, працівник має працювати в суботу на загальних підставах, відповідно до зміненого графіка роботи.
Якщо нового працівника прийнято після дня, роботу з якого перенесено, але до робочої суботи, він також має працювати в суботу за зміненим графіком.
5.6. Робота у вихідні дні забороняється, крім випадків, передбачених статтею 71 КЗпП.
Робота у вихідний день компенсується за згодою сторін: наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ст. 72 КЗпП).
Після узгодження працівником і головою районної ради способу компенсації видають розпорядження про надання компенсації, з яким працівника ознайомлюють під особистий підпис.
5.7. Направлення працівників у відрядження регулює наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 р. за № 218/2658.
Працівник може не виходити на роботу у день вибуття у відрядження за домовленістю з безпосереднім керівником, а також якщо транспорт відправляється до 14 год. 00 хв.
Працівник може не виходити на роботу у день прибуття з відрядження за домовленістю з безпосереднім керівником, а також якщо транспорт прибуває після 11 год. 00 хв.
5.8. 3 дозволу роботодавця працівникові може бути встановлено неповний робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень або поєднання неповного робочого тижня з неповним робочим днем) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (ст. 56 КЗпП).
5.9. За необхідності окремим працівникам може бути встановлений індивідуальний режим робочого часу.
5.10. 3а наявності умов, передбачених частиною 3 статті 32 КЗпП, роботодавець може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників не пізніше ніж за два місяці.
5.11. Протягом робочого часу працівники зобов’язані виконувати роботу, обумовлену посадовими інструкціями, трудовим договором.
5.12. Залучення працівників до надурочних робіт, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється у порядку, встановленому законодавством, та підлягає компенсації (ст. 72, 107 КЗпП).
5.13. Працівники мають право на відпустки, передбачені законодавством та колективним договором.
5.14. Графік відпусток складають щороку до 30 грудня на наступний рік і доводять до відома кожного працівника під підпис.
Якщо працівник, оформлений за сумісництвом, бажає отримати щорічну відпустку одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, він має до 15 грудня подати до кадрової служби довідку з основного місця роботи з інформацією про те, на який період запланована відпустка за основним місцем роботи.
5.15. Про дату початку відпустки працівника кадрова служба повідомляє не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку, передбаченого графіком відпусток, і пропонує протягом 10 календарних днів з дня отримання повідомлення подати заяву про надання відпустки із зазначенням конкретного терміну.
Працівникам може надаватися відпустка, не передбачена графіком відпусток, за погодженням із головою районної ради та безпосереднім керівником.

6. Заохочення за успіхи в роботі
6.1.За сумлінне виконання обов’язків, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, зразкове виконання службових обов’язків  застосовують такі заходи заохочення:
- грошова винагорода;
- нагородження Почесною грамотою районної ради, Подякою районної ради;
- нагородження цінним подарунком.
Порядок застосування заходів заохочення регулюється додатком до колективного договору.
6.2. Голова районної ради видає розпорядження про заохочення працівника і доводить його до відома працівника і трудового колективу.
6.3. За особливі трудові заслуги працівники Ради можуть представлятися до заохочення у вищі органи (нагородження грамотами, медалями, Почесними Грамотами, нагрудними значками, присвоєння почесних звань, тощо).
6.4. За виконання особливо важливих завдань посадовій особі відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посади. За сумлінну працю при виході на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.
6.5. Застосування заохочень проводиться в порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.

7. Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни
7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника без поважних причин покладених на нього трудових або службових обов’язків, передбачених відповідними посадовими інструкціями, цими Правилами, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.
7.2. Питання щодо притягнення працівників виконавчого апарату районної ради до дисциплінарної відповідальності подається голові районної ради на розгляд в установленому порядку.
7.3. За порушення дисципліни до працівника застосовуються такі дисциплінарні стягнення:
- догана;
- звільнення з роботи.
7.4. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за такі порушення:
- систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього посадовими інструкціями, трудовим договором або цими Правилами, якщо до працівника раніше вже застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП);
- прогул, у т. ч. відсутність на роботі понад три години протягом робочого дня без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);
- поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП).
7.5. Одним із заходів впливу до посадових осіб та інших працівників Ради за порушення трудової дисципліни може застосовуватися повне або часткове позбавлення премії на певний термін.
7.6. За кожне порушення трудової дисципліни до порушника може бути застосовано одне дисциплінарне стягнення або захід дисциплінарного впливу.
7.7. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
7.8. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.9. При визначенні виду дисциплінарного стягнення голова районної ради враховує ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
7.10. До застосування дисциплінарного стягнення працівник надає письмове пояснення проступку. Відмова надати письмове пояснення не є перешкодою для застосування стягнення. Про факт відмови у наданні письмового пояснення складають акт.
7.11. Роботодавець застосовує дисциплінарне стягнення за фактом виявлення проступку, не пізніше одного місяця з дня виявлення, без урахування періодів звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.
7.12. Дисциплінарне стягнення оголошують в розпорядженні, з яким працівника ознайомлюють під підпис у триденний строк (не враховуючи час відсутності на роботі).
7.13. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважатиметься таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і виявив сумління в роботі, стягнення може бути зняте до кінця року на підставі доповідної записки безпосереднього керівника та розпорядження голови районної ради.
7.14. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, перелічені в розділі 6 цих Правил, до працівника не застосовують.


Керуючий справами виконавчого апарату районної ради     підпис    Б. Дроженець

Авторські права 2021 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.