Склад ради

Порядок проведення іспиту на заміщення вакантних посад

Затверджено
розпорядження голови
Березнівської районної ради
21.07.2006 №27


ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Березнівської районної ради


Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення  вакантних посад посадових осіб виконавчого  апарату районної ради .

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Мета проведення іспиту – об`єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради .
1.2.Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради .
1.3.Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад , документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб виконавчого апарату  районної ради .
Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним  обгрунтуванням .
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія .
1.4.Об`єктивіність проведення  іспиту збезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість  питань, підрахунок результатів тощо) та  відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки .
1.5.Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знання Конституції України, Законів України" "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про службу в органах місцевого самоврядування","Про боротьбу з корупцією".
Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів  України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про службу  в органах місцевого самоврядування", "Про боротьбу з корупцією ", (далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.
1.6.Переліки питань надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі  в конкурсі.
1.7.Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону  України "Про службу в органах місцевого самоврядування ", Закону України "Про боротьбу з корупцією" та на перевірку знання законодавства з питань повноважень районної ради і роботи відповідного структурного  підрозділу виконавчого апарату районної ради – всього 5 питань.
1.8.Кількість білетів має бути не менше 15.
1.9.Процедура іспиту складається з 4 етапів
1)    організаційна підготовка до іспиту;
2)    складання іспиту ;
3)    оцінювання та підбиття підсумків іспиту;
4)    співбесіда .
1.10.Дату проведення іспиту визначає голова конкурсної комісії. Про дату, місце і час проведення іспиту повідомляється кандидатам.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТУ

2.1.Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакандних посад.
2.2.Секретар конкурсної  комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту .
2.3.До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання  іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку – надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв`язані головою конкурсної комісії .

3. СКЛАДАННЯ ІСПИТУ

3.1.Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
3.2.Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невисокої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитись одночасно на заміщення декількох вакантних посад .
3.3.Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому  складається іспит,  до його закінчення.
3.4.Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які  пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
3.5.Іспит складається державною мовою.
3.6.При підготовці відповідей на питання  білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом районної ради. Перед відповіддю обов`язково вказуються прізвище, ім`я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені  в білеті.
3.7.Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. ОЦІНЮВАННЯ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

4.1.Для оцінки знань кандидатів використовується п`ятибальна система.

П`ять балів виставляються  кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про боротьбу з корупцією" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з питань функціональних повноважень районної ради і роботи відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради.

Чотири бали  виставляються  кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів  України "Про  місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування",  " Про боротьбу з корупцією" і  достатньо володіють знаннями законодавства з питань функціональних повноважень районної ради і роботи відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату  районної ради

Три бали  виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для  подальшої  роботи.

Два  бали віиставляються  кандидатам, які  розуміють основні  поняття нормативно – правових актів, але  в процесі відповіді допустили  значну  кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2.По закінченні  часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата .
4.3.Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів на кожне  питання і занесення  загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма  якої наведена в додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.
4.4.Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі.
4.5.Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою від 50 відсотків від максимальної  суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважається такими, що не склали  іспит.
4.6.Кандидати,  які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
4.7.Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду .
4.8.Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.


Інформація про результати проведення перевірки посадових осіб виконавчого апарату Березнівської районної ради

Інформація про результати проведення перевірки посадових осіб виконавчого апарату Березнівської районної ради

 

Інформація про результати проведення перевірки
Дроженця Богдана Олександровича

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Березнівською районною радою проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Дроженця Богдана Олександровича, який працює на посаді керуючого справами виконавчого апарату районної ради.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Дроженця Б.О. заборони, передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", не застосовуються.

----------------------------------------------------------------------

Інформація про результати проведення перевірки
Снітко Наталії Сергіївни

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Березнівською районною радою проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Снітко Наталії Сергіївни, яка працює на посаді начальника відділу організаційного та правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Снітко Н.С. заборони, передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", не застосовуються.

----------------------------------------------------------------------

Інформація про результати проведення перевірки
Кукти Марії Михайлівни

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Березнівською районною радою проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Кукти Марії Михайлівни, яка працює на посаді головного спеціаліста з аналітичної роботи відділу організаційного та правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Кукти М.М. заборони, передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", не застосовуються.


----------------------------------------------------------------------

Інформація про результати проведення перевірки
Мадей Віти Ярославівни

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Березнівською районною радою проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Мадей Віти Ярославівни, яка працює на посаді головного спеціаліста з правових питань відділу організаційного та правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Мадей В.Я. заборони, передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", не застосовуються.


----------------------------------------------------------------------

Інформація про результати проведення перевірки
Ясковець Юлії Вячеславівни

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Березнівською районною радою проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Ясковець Юлії Вячеславівни, яка працює на посаді головного спеціаліста з питань діловодства відділу організаційного та правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Ясковець Ю.В. заборони, передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", не застосовуються.

----------------------------------------------------------------------

Інформація про результати проведення перевірки
Лазарець Марини Михайлівни


Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Березнівською районною радою проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Лазарець Марини Михайлівни, яка працює на посаді головного спеціаліста фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Лазарець М.М. заборони, передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", не застосовуються.

----------------------------------------------------------------------

Інформація про результати проведення перевірки
Яковчук Валентини Іванівни

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Березнівською районною радою проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Яковчук Валентини  Іванівни, яка працює на посаді начальника фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Яковчук В.І.. заборони, передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", не застосовуються.

----------------------------------------------------------------------

Випадкове зображення

19.jpg
Авторські права 2019 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.