18 грудня 2018 року №85 "Про експертну комісію районної ради"

 

 

 

БЕРЕЗНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ


18 грудня 2018 року                                  №85

Про експертну комісію районної ради

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року №1227/5 із змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за №1062/23594:
1.Затвердити положення про експертну комісію Березнівської районної ради, що додається.
2.Визнати таким, що втратили чинність розпорядження голови районної ради від 27 грудня 2013 року № 74 «Про експертну комісію районної ради».
3.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Голова ради                           підпис                         В. Федас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Березнівської районної ради
____підпис_____  В. Федас
18 грудня 2018 року


ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію Березнівської районної ради


1. Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року №1227/5 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за №1062/23594 Березнівська районна рада (далі – районна рада) утворює експертну комісію (далі - ЕК) для організації і проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві районної ради, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) державного архіву (ЕК архівного відділу Березнівської районної державної адміністрації).
2. ЕК є постійно діючим органом районної ради.
3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
4. До складу ЕК, який затверджується головою районної ради, входять працівники, відповідальні за діловодство та архівний підрозділ районної ради, працівники структурних підрозділів, а також представники ЕПК державного архіву (ЕК архівного відділу Березнівської районної державної адміністрації) (за згодою).
Головою ЕК призначається керуючий справами виконавчого апарату районної ради, а секретарем - особа, відповідальна за архів.
5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів районної ради та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.
6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує голова районної ради, і звітує перед ним про проведену роботу.
7. Завданнями ЕК районної ради є організація та проведення спільно зі службою діловодства експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві районної ради; розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах.
8. ЕК районної ради приймає рішення про:
схвалення і подання до ЕПК державного архіву (ЕК архівного відділу Березнівської районної державної адміністрації) проектів таких документів: описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі - НАФ), описи справ з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про службу діловодства, архівний підрозділ та ЕК, анотовані переліки унікальних документів НАФ, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, акти про вилучення документів з НАФ, акти про невиправні пошкодження документів НАФ;
схвалення і подання до ЕПК державного архіву переліків проектів проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає внесенню до НАФ;
схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу);
схвалення номенклатур справ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання юридичних осіб, що належать до сфери управління органу вищого рівня та у діяльності яких не утворюються документи НАФ.
9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:
контролювати дотримання структурними підрозділами районної ради, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, установлених вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;
вимагати від структурних підрозділів районної ради розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;
одержувати від структурних підрозділів районної ради відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності документів;
визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕПК Державного архіву Рівненської області;
заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів районної ради про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;
запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів районної ради, а в разі необхідності працівників архівного відділу районної державної адміністрації;
інформувати керівництво районної ради з питань, що входять до компетенції ЕК.
10. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.
11. Рішення ЕК приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова  і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК головою районної ради.
12. У разі відмови голови районної ради затвердити протокол засідання ЕК її голова може звернутися зі скаргою до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби.


Керуючий справами                             підпис                      Б. Дроженець

 

 

 

Авторські права 2021 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.