12 січня 2018 року №5 "Про уповноважену особу з питань запобігання корупції в діяльності Березнівської районної ради"

БЕРЕЗНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

12 січня 2018 року                                                            №5

 

Про уповноважену особу з питань запобігання корупції в діяльності Березнівської районної ради

 

Відповідно до  пункту 10 частини 6, частини 7 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про запобігання корупції", постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 "Питання запобігання та виявлення корупції":

 

1.Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання корупції в діяльності Березнівської районної ради, що додається.

2.Визначити Снітко Наталію Сергіївну, начальника відділу  організаційного та правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради, уповноваженою особою з питань запобігання корупції в діяльності Березнівської районної ради.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

  

 

Голова ради                          підпис                        В. Федас

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Березнівської районної ради

12.01.2018 №5

 

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання корупції
в діяльності Березнівської районної ради

 

1. Уповноважена особа з питань запобігання корупції (далі – уповноважена особа) визначається у порядку на підставі розпорядження голови Березнівської районної ради.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна голові районної ради.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам виконавчого апарату районної ради  та її окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб виконавчого апарату районної ради, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконавчого апарату районної ради, інформує в установленому порядку про такі факти голову Березнівської районної ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

6) веде облік працівників виконавчого апарату районної ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

7) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

8) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчого апарату районної ради до вчинення корупційних правопорушень;

9) повідомляє у письмовій формі голові районної ради та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконавчого апарату районної ради.

10) проводить перевірку факту подання щорічних декларацій, декларацій

суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій.

 

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від інших підрозділів виконавчого апарату районної ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

2) отримувати від працівників виконавчого апарату районної ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

3) ініціювати перед головою районної ради питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій районної ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа залучається до проведення  експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються в районній раді, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

10. Керівництво Березнівської районної ради сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

 

 

Заступник голови районної ради              підпис                        Л. Пилипчук

 

 

 

 

Авторські права 2021 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.