від 30 грудня 2011 року "Про забезпечення захисту персональних даних у Березнівській районній раді"

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗНІВСЬКАРАЙОННАРАДА

Рівненської області

(Шосте скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИРАЙОННОЇ РАДИ

30 грудня 2011 року№93

 

Про забезпечення захисту персональних даних у Березнівській районній раді

 

Відповіднодост.ст.55,59 Закону України "Про місцеве самоврядуваннявУкраїні",з метою забезпеченняналежноговиконання Закону України "Про захист персональних даних " у районнійраді:

 

1. Затвердити:

перелік баз персональних даних, із зазначенням їх складу і мети обробки, володільцем яких є Березнівська районна рада, що додається;

форму згоди на збір та обробку персональних даних згідно з додатком.

2.Визначити відповідальною особою за організацію роботу щодо захистом персональних даних в районній раді керуючого справами виконавчого апарату районної ради Дроженця Б.О.

3.Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Дроженцю Б.О.:

3.1.тримати на контролі питання реєстрації баз персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних та внесення до нього змін у встановлені законодавством терміни;

3.2.забезпечити вивчення посадовими особами виконавчого апарату районної ради Закону України "Про захист персональних даних ";

3.3.переглянути посадові інструкції працівників виконавчого апарату районної ради, при необхідності внести відповідні зміни.

4.Посадовим особам виконавчого апарату районної ради забезпечити дотримання положень Закону України "Про захист персональних даних " при здійсненні збору та обробки персональних даних.

5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Михальчука С.І.

 

 

Голова радиВ.Лашта

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

районної ради
від 30.12.2011 №93

 

Перелік

баз персональних даних, володільцем яких є Березнівська районна рада

 

 

№ з\п

Назва бази персональних даних

Склад бази персональних даних

Мета обробки

Нормативно-правові акти, на підставі яких обробляються персональні дані

1.

Кадровий облік

Ідентифікаційні дані, паспортні дані, особисті відомості, склад сім'ї, освіта, фінансова інформація, психологічні дані тощо

Забезпечення реалізації трудових, ведення кадрового діловодства, підготовки статистичної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів та розпорядчих актів

Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України, постанови КМУ від 25.05.1998 №731, від 15 лютого 2002 р. N 169

2.

Бухгалтерський облік

Ідентифікаційний код, паспортні дані, фінансова інформація тощо

Забезпечення реалізації трудових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, підготовки статистичної та іншої інформації, а також внутрішніх документів та розпорядчих актів

Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оплату праці", "Про службу в органах місцевого самоврядування ", "Про бухгалтерський облік та державну звітність в Україні", Податковий кодексу України, Кодекс законів про працю України, постанова КМУ від 29.12.2010 №1227, наказ ДПА України від 24.12.2010 №1020, постанова правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 №22-2

3.

Звернення громадян

Ідентифікаційні дані, паспортні дані, склад сім'ї, стан здоров'я, фінансова інформація, місце проживання, контактні дані тощо

Забезпечення реалізації реалізації адміністративно-правових відносин

ЗаконУкраїни "Про звернення громадян", постанова КМУ від 14.04.1997 № 348, рішення Березнівської районної ради від03.02.2011№106«Про Положенняпропорядок та умовинаданняодноразової грошової допомоги »

4.

Помічники-консультанти депутатів районної ради

Ідентифікаційні дані, паспортні дані, особисті відомості, освіта, фото

Забезпечення здійснення депутатами своїх повноважень та їх участі у діяльності ради, а також для оформлення на посаду помічника-консультанта депутата районної ради

Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", Положення про помічника-консультанта депутата районної ради, затвердженого рішенням Березнівської районної ради від 20.04.2007 №213

5.

Облікові картки депутатів районної ради

Ідентифікаційні дані, паспортні дані, особисті відомості, освіта, фото

Забезпечення адміністративно-правових

Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів "

6.

Реабілітовані

Ідентифікаційні дані, особисті відомості, склад сім'ї, фінансова інформація, місце проживання

Забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин

Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", постанова КМУ від 24 червня 1991 р. N48


 


 

 

Заступник голови районної радиС.Михальчук


Додаток

дорозпорядженняголови
районної ради
від 30.12.2011 №93

 

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

З метою

я, …………………………………………………………………………..…

паспортсерія …. №……….. шляхом підписання цього тексту відповідно до ЗаконуУкраїни«Прозахистперсональнихданих»,надаюзгоду ………………………………………………………………………………………………..

( назва установи, закладу)

на обробку моїх персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних. Надані мною персональні дані також можуть надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством без зміни мети обробки персональних даних.

«___» ____________20__ р. ______________ (__________________)

Особу та підпис перевірено

Відповідальна особа _______________________________

------------------------------------------------------------------------------------

Я, __________________________________________________________

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою

____________________________________________________________,

а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональнихданих»тапроосіб,якиммоїданінадаються длявиконання зазначеної мети.

«…..» ……………… 20…..р.

_________________

(підпис)

______________________________________________________________

(лінія відрізу)

Повідомляю, що наданіВами відомості, включені до бази персональних даних

________________________________________________Березнівськоїрайонної ради з метою

____________________________________________________________ Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:

Знати про місце знаходження бази даних, яка містить його персональні дані. її призначення та найменування, місце знаходження її
володільця чи розпорядження;

Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних. Зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються
його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

11а доступ до своїх персональних даних у відповідній базі персональних даних;

Отримувати не пізніш як за ЗО календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про ге,
чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які
зберігаються;

Пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами
місцевого самоврядування при здійсненні їх повноважень, передбачених законом;

Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь яким володільцем та розпорядником цієї
бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

Па захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомосте, що є недостовірними чи ганьблять
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування до
повноважень яких належить здійснення захисту своїх персональних даних

Застосовувати засоби правового захисту вразі порушення законодавства про захист персональних даних. 

 

Авторські права 2020 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.